Марка ползваща се с известност – способ за конкурентно предимство в бизнеса /загл. англ. Mark Which Has a Reputation– Means for Competitive Advantage in Business/


Димитрова-Гализова, Мариела (2013) Марка ползваща се с известност – способ за конкурентно предимство в бизнеса /загл. англ. Mark Which Has a Reputation– Means for Competitive Advantage in Business/ Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 16 - 18 октомври 2013 г. - Велико Търново т. 3 научно направление "Мениджмънт и логистика", с. 35-43, Велико Търново, 2013, с. 35 - 43, рез. англ., Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISBN 978-954-753-200-7, COBISS.BG-ID 1271271396


 Обект на анализиране в настоящият доклад е "марка ползваща се с известност" - институт на индустриалната собственост, имащ практически измерения, но почти непознат в практиката. Тя е в състояние да допринесе за положителни икономически ефекти при малкия и средния бизнес в България, в случай че се използва в практиката. За съжаление във връзка с института възникват множество юридически дилеми, налице са непълноти, възпрепятстващи ефективното й пазарно присъствие. Представеният в настоящото анализ, включващ позитивноправната уредба и съдебна практика, цели да подпомогне мениджърите да вземат правилните решения при позиционирането на своите продукти/услуги на пазара, използвайки института "марка ползваща се с известност". /резюме на англ. In this report the subject of analysis is the mark which has a reputation, a little-known institute of Industrial Property, which is able to contribute to positive economic effects on small and medium business in Bulgaria. The problem is almost unknown to the general audience but at the same time it is a normative tool for successful business. Elucidating the problem, complemented with an analysis of legal practice, could help managers make the right decisions when they are positioning their products / services on the market./
  Доклад
 марка ползваща се с известност, търговска марка, съдебна практика, конкурентоспособност /mark which has a reputation, competition, rule, trademark/


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8878
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/