Фирмата на търговеца, съгласно българското законодателство (правно-исторически анализ)


Димитрова-Гализова, Мариела (2012) Фирмата на търговеца, съгласно българското законодателство (правно-исторически анализ) 20 години инвестиция в бъдещето, Юбилейна международна научно-практическа конференция 18-19 май 2012 г. - Велико Търново: ГорексПрес, София, 2012, с. 646 - 655, ISBN: 978-954-616-221-2


 Предмет на доклада е понятието за «фирма» и неговата семантика отразена от първия български Търговски закон до съвременната ни нормативна уредба. Терминът е изследван чрез сравнителен правно-исторически метод. Засягат се проблемите свързани с употребата, значението и практическата трактовка на понятието. Приложени са примери за колизии между правото на фирма и други обекти на правото, в светлината на индустриалната собственост.
  Доклад
 фирма, търговско наименование, право на фирма, субективни права


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8877
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/