Правна регламентация на превенцията на престъпността (сравнителен анализ).


Георгиев, Георги (2012) Правна регламентация на превенцията на престъпността (сравнителен анализ). Сб от Осма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, 30.05.2012г. Ред. Р.Кузманова, Г.Бонева, Р.Христова. Велико Търново: УИ „Св.св.Кирил и Методий”, 2012, с.74-78. ISSN: 978-954-524-921-1.


 Crime prevention includes all measures qualitative and quantitative measures that aim to reduce or contribute to reducing crime and the feeling of insecurity among citizens. This result can be achieved by using direct prevention of criminal acts, and with the help of policies and actions aimed at reducing criminal factors and the causes of crime.
  Доклад
 Crime prevention; Proactive problem solving local security
 Издадено
  8833
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/