Речник на чуждите думи в български.


Бурова, Пенка (1995) Речник на чуждите думи в български. Велико Търново: Елпис, 768 стр. (в съавт.).


 -
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  883
 Пенка Бурова

13. Nevzat Özkan. Рastırma sözü üzerine. // Journal of Dil Arastirmalari, Sayı: 13 Güz 2013, 45-55 ss.

14. Б. Парашкевов. За представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думи. // Българска реч, 2013, № 1, с. 25-31.

12. А. Тодоранова, П. Карпузов. За една нетипична ситуация. // Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 133-140.

11. Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София, 2010.

9. Св. Стоичкова, М. Николова-Чернодренска. Някои думи еднодневки в съвременния български език. // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-Ничева). София, 2008, с. 324 – 328.

10. Цв. Аврамова. Проблеми на представянето на названията на растения в речниците. // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-Ничева). София, 2008, с. 373-382.

8. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

7. Т. Бояджиев. Българска лексикология. София, 2002.

6. Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи и значения в българския език. София, 2001.

4. А. Гранес, Х. Сюлейманоглу, Х. Ро Хауге. Стилистичната стойност на турските заемки в съвременния български език.// За думите и речниците. София, 2000.

5. В. Занев. Сравнителен анализ на няколко речника на чуждите думи.// За думите и речниците. София, 2000.

2. В. Бонджолова, А. Петкова. Речник на новите думи в съвременния български език. В. Търново, 1999.

3. Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български речник. В. Търново, 1999.

1. Ив. Харалампиев. Бъдещето на българския език от историческо гледище. В. Търново, 1997.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/