Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения.


Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1056 стр. (в съавт.).


 Части: Речниковите статии на думите с начални букви ж, з, и, й, к, л, у, щ, ъ, а също думите от саблен – свиня, слизам – според, течен – трогна, юбилей – юрган.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  882
 Пенка Бурова

36. Bulgarsko-polski slownik leksyki potocznej. Lublin. T. 1: 2011; T. 2: 2013.

37. Ат. Атанасова. Перформативните глаголи позволявам, разрешавам, съгласявам се с оглед на лексикографското им представяне. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, с.175-184.

38. Вл. Хънтов. Современные русские и болгарские лексемы с праболгарским корнем шар-. // Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 267-274.

39. Кр. Алексова. Интензификатори, частици, междуметия и фразеологизирани глаголни изрази в изказвания с адмиративни глаголни форми. – belb.net/personal/aleksova/intenzifikatori.pdf.

40. М. Димитрова. Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, с. 211-216.

41. М. Лакова. Семантична характеристика на частите на речта на в съвременния български книжовен език. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, София, 2013. В предговора е отбелязано: При голяма част от приведените за анализ думи М. Лакова цитира лексикографските дефиниции съобразно със „Съвременен тълковен речник на българския език с приложения“ (1995) от Ст. Буров, В. Бонджолова, М. Илиева, П. Пехливанова (стр. 7).

42. Станислав Василев, УАСГ, София, Катедра “Фотограметрия и картография”. Ново определение за карта www.uacg.bg/.../publ_bg_426_A_New_Definition_of_the_Map.doc

43. Хр. Холиолчев. Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, с. 99-105.

44. Хр. Холиолчев. Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, с. 99-105.

35. Хр. Холиолчев. Хетероними с основно значение ‘къщовник, къщовница’ в българския език. // Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 509-515

32. А. Тодоранова, П. Карпузов. За една нетипична ситуация. // Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 133-140.

33. Д. Благоева, С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практика и перспективи. // Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. София: Авангард Прима, 2011, с. 7-45.

34. Кр. Алексова. Езиковият опит като част от социалния опит. Подходи и методи на неговото проучване и измерване. // Езикът и социалният опит. Проблеми на социолингвистиката. Х. София, 2011, с. 145-153.

27. М. Митрева, И. Ангелова. Тенденции в развитието на саществителните имена за лица жени в българската лексикографска литература от края на ХХ и началото на ХХІ век. 20th Anniversary International Scientific Conference, 3th - 4th June 2010, Stara Zagora. Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език. София, 2010.

28. М. Попова. Енциклопедичният компонент в речника. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, с. 43-50.

29. М. Стаменов. За значението и употребата на думите свет/свят, светост и светец в българския език. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, с. 143-152.

30. Н. Паскалев. Глаголът съжалявам в българските тълковни речници. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, с. 153-157.

31. Хетил Ро Хауге. За функцията на дискурсната частица де. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, с. 323-330.

25. А. Ф. Щербаков. Прагмастилистический потенциал безличных глаголов и его реализация в художественном тексте (на материале русской, польской и болгарской лирики) // http://fsc2.philol.msu.ru/~slavmir2009/data/9.pdf .

26. К. Цанков. Към речниковата статия на думата малцинство. // Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 151-156.

21. В. Венкова. Именните групи от типа другия(т) х в португалския и българския език. // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-Ничева). София, 2008, с. 302 – 305.

22. В. Сумрова. Едно абсурдно название (феминално название за лица мъже). // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-Ничева). София, 2008, с. 310 – 313.

23. Ив. Харалампиев. Уличният език в средновековните български писмени паметници. // Агресията на уличния език. Проблеми на социолингвистиката. ІХ. София, 2008, с. 16-20.

24. Й. Трифонова. Новите собствени имена като източник на промени в лексиката. // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-Ничева). София, 2008, с. 272-281.

16. Raúl Sánchez Prieto Animadversion: Origen latino en los idiomas romances y formación de Lehnprägung en las lenguas germánicas y eslavas modernas. - In: Cano López, P. at al. (ed.): Las lenguas y su estructura. Madrid: Arco Libros, 2007: P. 1275-1283.

17. Yulia V.Teryoshina. The Interaction of categorial meaning in English causative make-constructions and their typology. – In: Journal LANGUAGE, INDIVIDUAL AND SOCIETY. International Scientific Publications Vol. 1 www.Science-Journals. Eu www.eJournalNet.com. Published by Info Invest, Bulgaria, 2007, ISSN 1313-2547.

18. Вл. Манчев. Некоторые лингвокультурные особенности лексики, отражающей типы поселений, в русском и болгарском языках и ее перевод. // Болгарская русистика, 2007, № 3-4, с. 105-110.

19. Кр. Петрова. Идентификация слова в кроссвордах (в болгарском, русском и английском языках). Обработка текста и когнитивные технологии № 13. // IX Международная конференция „Когнитивное моделирование в лингвистике”. Труды. Text Processing and Cognitive Technologies. Paper Collection. N 13. (Edited by V. Solovyev, R. Potapova, V. Polyakov). Kazan: KSU, 2007. Стр. 228-233.

20. Х. Валтер. Мисли за „възраждането” на един излязъл от употреба термин в съвременната българска правна лексика и някои лексикографски проблеми. // Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2007, с. 85-91.

15. Xр. Дамянова. Агентивные существительные с семой “пассив” в русском и болгарском языках. // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006, с. 272-287.

13. М. Шуманова. Национально-культурная информация в сказке и ее сохранение при переводе. // Болгарская русистика, 2005, № 3-4.

14. Цв. Аврамова. Новите думи през призмата на словообразувателната норма и система. // Стандарт и субстандарт. Диахронни и синхронни аспекти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2005, с. 241-252.

4. В. Н. Гливинская. Препозиционно-префиксальные морфемы болгарского языка в плане диахронии и на синхронном уровне в сопоставлении с русским. Москва, 2004 200 c. РГБ ОД, 61:04-10/889.

5. Д. Цонев. Групировка или кръг. // Сега, 24.01.2004.

6. Д. Цонев. Свободата отблизо и далеч. // Сега, 27.03.2004.

7. Добринка Радойнова. Основни принципи на съдебномедицинските експертизи в контекста на наказателното и гражданското право. // Адвокатски преглед, 2004, № 1-2. old.vas.bg/Documents/3-4-2004.doc

8. Ив. Попова-Велева, Р. Тонев, Вл. Драгнев. Нов учебен френско-български и българско френски речник. В. Търново, 2004.

9. Ив. Христова. За превода на глагола спрягам на руски език. – В: Ежегодные лингвистические чтения. 15 ноября 2003 года. Сборник научных трудов, посвященный 40-летнему юбилею Великотырновского университета и Кафедры русского языка. Университетское издательство им. Святых Кирилла и Мефодия. В.Тырново, 2004.

10. К. Молле. Българските думи в количествен и качествен аспект. София, 2004.

11. М. Петров. Някои видове езикови грешки (лапсус лингве), допускани от “същински медийни личности” в предаванията на 11 кабелни телевизии. – В: Годишник на департамента за езиково обучение - ИЧС при Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Т. 12. София, 2004.

12. М. Стаменов. Съдбата на турските заемки в българския език като отражение на някои характерни черти на националния манталитет.// Език и манталитет. София, 2004.

2. Д. Цонев. Реваншизъм и реституция. // Сега, 9.08.2003.

3. Цв. Аврамова. Словообразувателни тенденции при съществителните имена в българския и чешкия език в края на ХХ век. София, 2003

1. С. Колковска. Речник на новите думи и значения в българския език. София, 2001

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/