Принципът на институционалното равновесие и ролята на Съда на ЕС в процедурите по чл. 218 от ДФЕС


Байчев, Илиян (2015) Принципът на институционалното равновесие и ролята на Съда на ЕС в процедурите по чл. 218 от ДФЕС De Jure, 2/2015, стр. 198-204. ISSN: 2367-8410 (Online) ISSN: 1314-2593 (Print)


 В статията са анализирани две решения на Съда на Европейския съюз, произнесени през 2014 и 2015 г. В тях се разглеждат въпроси, свързани с прилагането на принципа на инстититуционалното равновесие в процедурите по сключване на споразумения на ЕС с трети държави или международни ораганизации, регламентирани в чл. 218 от ДФЕС.
  Статия
 Европейки съюз, институционално равновесие, външни отношения на ЕС, Съд на ЕС – практика, международни споразумения.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8798
 Илиян Байчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/