Глаголната метонимия. Семантика и прагматика.


Бурова, Пенка (2001) Глаголната метонимия. Семантика и прагматика. Велико Търново, Faber, 292 стр.


 -
  Монография
 -
 
  879
 Пенка Бурова

10. Ст. Мицева. Социолингвистични и езиковокомуникативни аспекти на българската печатна реклама. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, В. Търново, 2015 г.

5. Д. Благоева, С. Колковска. Динамика и иновационни процеси в българската лексика в края на ХХ и началото на ХХІ век. // Българска лексикология и фразеология. Том 1. Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология. Под н. редакция на Е. Пернишка, Л. Крумова-Цветкова. Втори дял. БАН. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2013.

6. Е. Пернишка. Лексикална семантика. Структурно-семантични особености на българската лексика. // Българска лексикология и фразеология. Том 1. Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология. Под н. редакция на Е. Пернишка, Л. Крумова-Цветкова. Трети дял. БАН, София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2013.

7. М. Божилова. Прагматична и стилистична характеристика на българската лексика. // Българска лексикология и фразеология. Том 1. Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология. Под н. редакция на Е. Пернишка, Л. Крумова-Цветкова. Четвърти дял. БАН, София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2013.

8. С. Колковска. Нови метафорични значения в българския език, възникнали при прилагателни имена и глаголи. – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2013, с. 185–207.

9. С. Колковска. Семантични неологизми в българския език, възникнали чрез метонимичен пренос. – В: 70 години българска академична лексикография, 2013, с. 387–396.

4. М. Попова. Теория на терминологията. В. Търново, 2012.

3. Л. Ангелова Ласкова. Употреба на времената в сложни съставни изречения с ментални предикати (предикати за перцепция). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. София, 2010.

2. М. Илиева. Българинът в своите местоимения. В. Търново, 2004.

1. А. Кършева-Станимирова. Семантичното поле LIGHT/СВЕТЛИНА: проблеми на синонимията и превода (в съпоставителен план между английския и българския език). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. В. Търново, 2002 (ръкопис).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/