Към проблема за миграцията на младите хора в България. - Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 69-75. Online ISSN: 2367-9360, Print ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1281364708


Попова, Любомира (2016) Към проблема за миграцията на младите хора в България. - Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 69-75. Online ISSN: 2367-9360, Print ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1281364708 Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 69-75. Online ISSN: 2367-9360, Print ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1281364708


 
  Статия
 
 Издадено
  8778
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/