Глаголната метонимия в съвременния български език.


Бурова, Пенка (2000) Глаголната метонимия в съвременния български език. София, 310 стр. (ръкопис)


 Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор
  Дисертация
 -
 
  877
 Пенка Бурова

1. Цитирана в: Е. Пернишка. Лексикална семантика. Структурно-семантични особености на българската лексика. // Българска лексикология и фразеология. Том 1. Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология. Под н. редакция на Е. Пернишка, Л. Крумова-Цветкова. Трети дял. БАН, София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/