ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


Петрова, Мариана (2013) ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ФАБЕР, Велико Търново, ISBN 978-954-400-996-0, COBISS.BG-ID 1239939812


 The informatization of public administration is a process requiring a lot of administrative capacity. The idea of establishing a complex system of indicators for evaluation of the development stage of e-governance in the Republic of Bulgaria and a methodology of its practical application is necessary. Good practices – index of the readiness of the world countries to use e-government, formed by the UN, and a system of indicators evaluating the development stage of e-government in the EU countries, can be also adapted in Bulgaria. This research paper is a step in this direction, as recommendations to law, court and executive authorities, as well as to the Bulgarian municipalities, are formulated based on the results.
  Монография
 e-government, e-justice,


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  8764
 Мариана Петрова

11. Емил Г. Попов. ЗАБЛУДИ и МИТОВЕ ЗА Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.3, с.220-228

7. Георги Николаев Георгиев. КАКВО ДОВЕДЕ ДО ПОЛИТИКАТА НА ПОПУЛИЗМА И ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, с.296-297

8. Йоана Г. Янкулова. Как интернет нарушава личното ни пространство, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, , т.2, с.378-380

9. Моника Лалева Станчева. ЕЛЕКТРОННИЯТ ПОДПИС – В СИНХРОН С ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, с.306-309

10. С.В. Чернышева, Г.П. Петенева. СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО БЕЛОВСКОМУ РАЙОНУ. XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, 319-323

3. Georgi Nikolaev Georgiev. URBAN ADMINISTRATION AND GREEN ACTIVITIES IN THE CITIES, III Международная Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы", Россия

4. Nayden Nenkov, Olena Sushchenko, Yuriy Dyachenko. ROLE OF CHIEF INFORMATION OFFICER WITHIN THE SYSTEM OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE SERVICE ORGANIZATIONS (TOURISM), Volume 165, Issue 5-6, Pages: 97-103, October 11, 2017, Scopus, SJR 2016: 0.243, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031825207&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6a52a5106a18d52f1594e1b18666e603&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857192377495%29&relpos=1&citeCnt=5&searchTerm=

5. Александрина Иванова Александрова. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2017

6. Преслава Павлова, Христина Петрова. Киберпрестъпност – същност и разновидности. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI, т.2, с.246-250

2. Nenkov N., Varbanov S. APPLICATION OF INTELLIGENT BUSINESS SYSTEM WITHIN THE ADMINISTRATIVE INFORMATION SYSTEM FOR COMPLEX SERVICES. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2016. № 2 (4). С. 10-13

1. Алексеева В.И., Копцова И., Мамедов С. ИССЛЕДОВАНИЕ WEB-САЙТОВ СУДОВ ЛАТВИИ. В сб: Инновации в технологиях и образовании. Сб. статей участников VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 2014. С. 18-19

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/