Предизвикателства пред интегрираното обучение в общообразователна среда и подготовката на социални педагози. - B: Подадена ръка. ВеликоТърново: Фабер, 2011, с.87-115. ISBN 978-954-400-555-9. COBISS.BG-ID 1239494628


Попова, Любомира (2011) Предизвикателства пред интегрираното обучение в общообразователна среда и подготовката на социални педагози. - B: Подадена ръка. ВеликоТърново: Фабер, 2011, с.87-115. ISBN 978-954-400-555-9. COBISS.BG-ID 1239494628 B: Подадена ръка. ВеликоТърново: Фабер, 2011, с.87-115. ISBN 978-954-400-555-9. COBISS.BG-ID 1239494628


 
  Студия
 
 Издадено
  8762
 Любомира Попова

1. Marcheva, P. Current aspects of the legal-normative base for integration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria. International Conference on Science Culture and Sport, Turkistan, Kazakhstan, 2016.

2. Марчева, П. Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователната среда. Четвърта национална студентска сесия „Здравните грижи през ХХI век – тенденции и перспективи”, Медицински университет – Плевен, 2016.

3. Марчева, П. Концепцията на приобщаващото образование. Педагогически алманах, бр.1. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 42, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print).

4. Марчева, П. Проучване на нагласите за осъществяване на интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности. Дванадесета студентска научна сесия на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/