Портфолиото в съвременния образователен процес


Попова, Любомира (2008) Портфолиото в съвременния образователен процес Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 231 – 235. ISBN 978-954-524-628-9


 
  Статия
 
 Издадено
  8759
 Любомира Попова

4. Гайдова, Р. Практико-приложни компетентности по технологично обучение. ВТУ, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, ISBN 978-619-208-003-7, позоваване в литература: с. 159.

1. Гайдова, Р. Портфолио по техника и технологии на студента-педагог. НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, т.13, 2014, с. 259-264, ISSN 1314-1937.

2. Марчева, П. Портфолиото – алтернатива за успех на студентите от Педагогическия колеж – Плевен // Педагогика, 2014, № 9, с. 1323.

3. Марчева, П. Портфолиото като образователна технология за професионалното развитие на студентите. Международна конференция Образователни политики в 21-ви век, 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/