Младежката политика в България. Социалнопедагогически аспекти. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 200 с. ISBN 978-619-208-064-8. COBISS.BG-ID 1275766756


Попова, Любомира (2016) Младежката политика в България. Социалнопедагогически аспекти. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 200 с. ISBN 978-619-208-064-8. COBISS.BG-ID 1275766756 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 200 с. ISBN 978-619-208-064-8. COBISS.BG-ID 1275766756


 В монографията се представят актуални въпроси, свързани с развитието на младежката политика в България от 1989 г. до наши дни. Целта на изследването е да се анализира младежката политика, като се откроят нейното реално състояние и приоритети. Специален акцент се поставя на социалнопедагогическите аспекти на младежката политика и в тази връзка се разглеждат различни теоретични подходи и емпирични доказателства, свързани с по-значими социални промени.
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  8757
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/