Концентрационното начало в исковия граждански процес


Борисов, Борислав (2012) Концентрационното начало в исковия граждански процес "20 години инвестиция в бъдещото" - Юбилейна международна научно-практическа конференция на Стопански факултет (18-19 май 2012 г.) гр. Велико Търново. С. Издателство ГорексПрес, 2012, ISBN 978-954-616-212-2.


 След влизане в сила на новия Граждански процесуален кодекс от 01.03.2008 г., в неговото съдържание се включи изрична правна регламентация на принципите на гражданското съдопроизводство. Изложението има за цел да разгледа проявленията и гаранциите за спазването на специфичното за производството по граждански дела концентрационно начало. То представлява изключение от тази изрична уредба и се извежда по тълкувателен път от нормите на ГПК. Въведената до известна степен усложнена процедура по граждански дела цели своевременно изясняване на спора от фактическа и правна страна при условията на състезателност между страните, но при засилена служебна активност на съда.
  Доклад
 принципи, концентрационно начало, граждански процес, преклузия, процесуални права


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8709
 Борислав Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/