Velkova-Gaydarzhieva A. ON LANGUAGE EXPERIMENTS AND MORAL CHOICES. THE ALTERNATIVE CANON: THE POETS BY PLAMEN DOJNOV. // Език и литература - София, 2016. № 1-2, (с. 142-159). ISSN 0324-1270; COBISS.BG-ID 1280591588


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Velkova-Gaydarzhieva A. ON LANGUAGE EXPERIMENTS AND MORAL CHOICES. THE ALTERNATIVE CANON: THE POETS BY PLAMEN DOJNOV. // Език и литература - София, 2016. № 1-2, (с. 142-159). ISSN 0324-1270; COBISS.BG-ID 1280591588 Език и литература - София, 2016. № 1-2, (с. 142-159). ISSN 0324-1270.


 Статията е оперативно-проблемен прочит на последната критическа книга на Пламен Дойнов"Алтернативният канон: Поетите". Акцентът е върху настояването алтернативният канон да бъде разбиран единствено при съотнасянето му към соцреалистическия литературен канон. Алтернативният канон се налага като литературноисторически инструмент, за да се опишат и интерпретират генеративните процеси и ярките недогматични творчески присъствия в литературата на НРБ. Критическата реторика на изследването убеждава, че в българската литература има личности, при които достойнството и талантът се пресичат в ярко езиково поведение. The article offers an operational and problem-focused reading of Plamen Doinov’s latest work of literary criticism, The Alternative Canon: The Poets. Emphasis is placed on the insistence that the alternative canon should be understood solely in its relation to the socialist realist literary canon. The alternative canon is needed as a literary-historical tool in order to describe and interpret the generative processes and outstanding figures of nondogmatic creative presence in the literature of the People’s Republic of Bulgaria. With its critical rhetoric, the study convincingly demonstrates that there were personalities in Bulgarian literature in whom dignity and talent met in a powerful manifestation of language behaviour.
  Статия
 алтернативен канон, соцреалистически литературен канон, Народна Република България, литературна археология, литературноисторически конструкт


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8685
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/