Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика


Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". - Год. 22, бр. 2 (2014), с. 7-20. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1274051812


 В статията се определят основните видове религиозно образование днес. Прави се критичен анализ на състоянието му в европейски контекст и се извеждат педагогическите подходи към неговото осъществяване. Представените в текста проблеми обосновават необходимостта от приемането и прилагането в българската педагогика на съвременното разбиране за обучението по религия, което отразява тенденциите в развитието на европейското училищно религиозно образование и очертава една нова религиозно-педагогическа парадигма, в рамките на която се планира път за преодоляване на антагонистичния дуализъм на обективното знание и субективната вяра, а заедно с това се прави решителна стъпка към премахване на особеното положение на религията сред другите училищни предмети. Title: Religious education today - types and approaches in contemporary pedagogical practice Summary: The article defines basic types of religious education today. It critically analyzes its situation in the European context and presents the pedagogical approaches to its implementation. The problems that are presented in the text motivate the added the adoption and implementation from Bulgarian pedagogy of modern understanding about the religious education in school which reflects the trends in European school religious education and delineates the a new religious-pedagogical paradigm, in which it is planned way to overcome the antagonistic dualism of objective knowledge and subjective faith, and together with it a decisive step towards the abolition of the particular situation of religion among other school subjects.
  Статия
 религиозно образование, конфесионално образование, неконфесионално (светско) образование, педагогически подходи. Keywords: religious education, confessional education, confessional (secular) education, pedagogical approaches


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  8676
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/