A method for constructing self-dual codes with application to length 64


Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with application to length 64 Proceedings of the International Workshop ACCT, Sozopol, Bulgaria, pp. 81-85


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Математика
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  867
 Стефка Буюклиева

3. R. Yorgova, Constructing self-dual codes using an automorphism group, Information Theory Workshop ITW ’06, Chengdu, China, 22-26 Oct. 2006, 11-15.

4. Николай Янков, ''Самодуални кодове'', Дисертация за присъждане на образователната и научна степен ''доктор'', Шумен, 2006.

2. W.C. Huffman, On the classification and enumeration of self-dual codes, Finite Fields and Their Applications 11 (2005), 451-490.

1. S.T. Dougherty, T.A. Gulliver and M. Harada, Extremal Binary Self-Dual Codes, IEEE Trans. Inform. Theory 43 (1997), 2036-2047.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/