Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро”


Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Авторски колектив. Интегрирано и включващо обучение. Научно-методически сборник за учителя. Т. 2, В. Търново, 2012, с. 29–70


 Част от учебно помагало, предназначено за учители, ресурсни учители, директори на училища, педагогически съветници, психолози, специални и социални педагози, логопеди, родители, студенти изучаващи педагогически, психологически и социални науки. То е с теоретичен и практико-приложен характер и отразява актуалните тенденции и трансформации в образователните и социалните политики и практики, отнасящи се до образователната интеграция. Неговата втора част представлява научно-методически сборник с практическа насоченост, който включва статии, студии, дизайн на ситуации и уроци за работа в инклузивна образователна среда. Тук д-р Магдалена Легкоступ разглежда някои теоретични аспекти на инклузивното образование и предлага дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда. Авторските занятия на тренинга „Обичай и прави добро” са съобразени с националните особености на обучението по религия в християнски контекст.
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  8668
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/