Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро”


Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Част 2. / науч. ред. Анелия Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", 2012, с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308


 Част от учебно помагало, предназначено за учители, ресурсни учители, директори на училища, педагогически съветници, психолози, специални и социални педагози, логопеди, родители, студенти изучаващи педагогически, психологически и социални науки. То е с теоретичен и практико-приложен характер и отразява актуалните тенденции и трансформации в образователните и социалните политики и практики, отнасящи се до образователната интеграция. Неговата втора част представлява научно-методически сборник с практическа насоченост, който включва статии, студии, дизайн на ситуации и уроци за работа в инклузивна образователна среда. Тук д-р Магдалена Легкоступ разглежда някои теоретични аспекти на инклузивното образование и предлага дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда. Авторските занятия на тренинга „Обичай и прави добро” са съобразени с националните особености на обучението по религия в християнски контекст.
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8668
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/