Методически аспекти на обучението по религия


Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия В. Търново : Издателство „Фабер”, 2013, 292 с. ISBN - 978-954-400-824-6. COBISS.BG-ID - 1257492964


 Предложената на читателите книга предлага основните методически аспекти на обучението по религия в контекста на съвременното общообразователно училище, както и редица идеи за неговото практическо осъществяване. Тя засяга актуалните въпроси за начините, чрез които се възприема и осмисля религиозното образование днес. Представени са най-важните и основни за подготовката на учителите актуални педагогически аспекти на съвременното обучение по религия – общо методически въпроси, образователен контекст и нормативни изисквания, принципи, цели, планиране, методи и оценяване в религиозно-образователния процес. Този теоретичен, но същевременно и практико-приложен методически труд, е предназначен за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, за родители и всички онези, които се интересуват от училищното обучение по религия. Съдържание ПРЕДГОВОР............................................................................................................ 7 Първа глава. ПРОПЕДЕ ВТИЧНИ АСПЕКТИ НА МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ..... 11 1. Методиката на обучение по религия като наука................................... 11 1.1. Предмет и обект на изследване...........................................................12 1.2. Научна проблематика на методиката на обучението по религия .....14 1.3. Цел и задачи на методиката на обучението по религия ...............24 1.4. Връзка на методиката на обучението по религия с другите педагогически науки ....29 2. Основни понятия на методиката на обучението по религия............ 33 2.1. Същност на религиозното образование като проблем на методиката на обучението по религия ....33 2.2. Същност на светското училище...........................................................38 2.3. Видове религиозно образование..........................................................43 Втора глава. НОРМАТИВНИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ .................. 58 1. Нормативна уредба на обучението по религия в контекста на българското светско образование ...... 58 1.1. Традиции, съвременно състояние и актуални дискусии, свързани със статуса на учебния предмет религия в България.....58 1.2. Нормативни документи, свързани с обучението по религия......67 1.3. Нормативна рамка за придобиване на квалификация „учител по религия“ ...................................69 2. Правно регламентирани образователни принципи на обучението по религия ................................. 73 2.1. Принцип за религиозна толерантност...............................................74 2.2. Принцип за съблюдаване правата на човека ...................................75 2.3. Принципи за преподаване на религия, съобразени със светския характер на образованието в българското училище .............................77 3. Образователни принципи на обучението по религия......................... 78 3.1. Принципи на конфесионалното обучение по религия – християнство ......................................78 3.1.1. Принцип за основаване на обучението върху Свещеното Писание ...................................... 79 3.1.2. Принцип за христоцентричност .............................................. 81 3.1.3. Принцип за църковност на обучението ................................. 82 3.1.4. Принцип за антропоцентричност (личностен подход) ..... 83 3.2. Общопедагогически принципи на обучение....................................87 3.2.1. Принцип за нагледност ............................................................... 87 3.2.2. Принцип за съзнателност и активност .................................. 91 3.2.3. Принцип за достъпност .............................................................. 95 3.2.4. Принцип за последователност и системност в обучението .............................. 97 3.2.5. Принцип за трайно овладяване на знанията, уменията и навиците ............. 99 3.2.6. Принцип за цялостност и единство на обучение, възпитание и практика ........101 3.3. Основни принципи на съвременното обучение по религия в европейски контекст. Ръководни принципи на религиозното образование (Толедо, 2007)................................................................ 103 Трета глава. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ........................... 113 1. Целеполагането в обучението по религия............................................ 113 1.1. Цели на училищното обучение по религия.................................... 113 1.2. Диференциране на целите на училищното образование........... 117 1.3. Изисквания за формулиране на цели от учителите по религия ........................ 119 2. Планиране на обучението по религия .................................................. 121 2.1. Стратегии за планиране и развитие на обучението..................... 122 2.4. Нива на планиране на обучението по религия............................. 124 2.3. Планиране на учебна програма по религия .................................. 127 2.3.1. Анализ и планиране. Предхожда се от анализ на нуждата от обучение и анализ на аудиторията .....127 2.3.2. Изработване на програма .........................................................128 2.4. Годишно планиране на учебния материал по религия................ 133 2.5. Планиране и методическа подготовка на урока по религия..... 136 2.5.1. Фази на учебно-възпитателния процес в рамките на урока ................................................136 2.5.2. Методическа дейност на учителя при планиране и подготовка на урока по религия ..............137 Четвърта глава. ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ................................... 146 1. Общи организационни форми на обучение по религия................... 146 1.1. Фронтална форма на обучение ......................................................... 146 1.2. Групова форма на обучение ............................................................... 147 1.2.1. Групова организация на обучението......................................147 1.2.2. Работа по двойки.........................................................................150 1.3. Индивидуална форма на обучение .................................................. 150 2. Методите на обучение по религия – класификация и критерии за избор ............................ 153 2.1. Методи за усвояване и осмисляне на библейско съдържание......154 2.2.1. Драматургични методи..............................................................155 2.2.2. Екзегетически (интерпретационни) методи........................160 2.2.3. Методи на обучение за осъществяване на лична рефлексия ........................170 2.3. Литургични и катехизични методи на обучение по вероучение .................... 172 2.3.1. Литургични методи....................................................................173 2.3.2. Катехизични методи...................................................................174 2.3. Дидактични интерактивни методи на обучение по религия...... 175 2.3.1. Същност на интерактивните методи на обучение ............175 2.3.2. Методи на обучение за повишаване интереса на учениците ...................177 2.3.3. Методи на обучение за усвояване на учебно съдържание...................................................................................185 2.3.4. Методи за затвърдяване на знания, умения и формиране на ориентации и убеждения ...........193 2.3.5. Методи на обучение в заключителната част на урока.......204 2.3.6. Методи на обучение с извънкласен компонент..................208 Пета глава. ДОЦИМОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ .............................. 218 1. Оценяване на знанията, уменията и нагласите в обучението по религия ................................ 218 1.1. Подходи за оценяване на учениците................................................ 221 1.2. Видове оценяване на учениците....................................................... 225 2. Методи за оценяване на учениците в обучението по религия........ 226 3. Форми за оценяване на учениците в обучението по религия......... 229 3.1. Тестове..................................................................................................... 229 3.3. Практически задачи (демонстриране на умения и продукти)......231 3.4. Портфолио.............................................................................................. 232 3.5. Примерни форми на оценяване от учебната практика по религия ....................... 233 4. Критерии за оценка на обучението по религия.................................. 245 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 263 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1........................................................................................... 267 Инструкция № 2 от 23 юни 2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет „Религия“ ......267 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2........................................................................................... 271 Учебни програми по религия 1–12 клас...................................................271 4.1. Учебна програма по „религия“ за i клас .........................................271 4.2. Учебна програма по религия за ii клас............................................273 4.3. Учебна програма по религия за iii клас ..........................................275 4.4. Учебна програма по религия за iv клас ..........................................277 4.5. Учебна програма по религия за v клас ...........................................279 4.6. Учебна програма по религия за vi клас ..........................................280 4.7. Учебна програма по религия за vii клас като зип, сип и извънкласна форма ..........................................282 4.8. Учебна програма по религия за viii клас като зип, сип и извънкласна форма .........................................284 4.9. Учебна програма по религия за ix клас като зип, сип и извънкласна форма............................................286 4.10. Учебна програма по религия за x клас като зип, сип и извънкласна форма ..........................................287 4.11. Учебна програма по религия за xi клас като зип, сип и извънкласна форма .........................................289 4.12. Учебна програма по религия за xii клас като зип, сип и извънкласна форма ........................................290
  Монография
 обучение по религия, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8666
 Магдалена Легкоступ

2. Младенов, Пламен (2016) Християнски нравствени ценности и влиянието на обществото върху тяхното формиране в подрастващите. – В: сп. „Образование и технологии”, бр. 7, Бургас, 2016, с. 33. COBISS.BG-ID - 1270431972 Цитиране от с. 79.

3. Назърска, Жоржета, Светла Шапкалова (2016) Методика на обучението по религия във висшите светски училища. Издателство - София : За буквите - О писменехь, 2015, с. 16. ISBN - 978-619-185-202-4. COBISS.BG-ID - 1278203876 Позоваване на труда.

4. Назърска, Жоржета, Светла Шапкалова (2016) Ново издание по методика на обучението по религия във висшите светски училища. – В: сп. „Образование и технологии”, бр. 7, Бургас, 2016, с. 24. COBISS.BG-ID - 1270431972 Цит. от: Легкоступ, М.

5. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 1. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-169-6 , COBISS.BG-ID - 1282608868 с. 8 - Цитат от с. 73 – 78. с. 16 - Цитат от с. 78 – 99. с. 35 – Цитат от с. 233, 234. с. 158 – Позоваване на труда

6. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 2. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-172-6 , COBISS.BG-ID - 1282609380 с. 11 - Цитат от с. 66, 67. с. 13 - Цитат от с. 66. с. 36 – Цитат от с. 131. с. 171 – Позоваване на труда

7. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 3. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-180-1 , COBISS.BG-ID - 1282609892 с. 13 – Цитат от с. 16. с. 14 – Цитат от с. 17. с. 15 – Цитат от с. 115. с. 175 – Позоваване на труда

8. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 4. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-187-0 , COBISS.BG-ID - 1282610148 с. 16 – Цитат от с. 130. с. 38 – Цитат от с. 153, 154, 176. с. 151 – Позоваване на труда

1. Младенов, Пламен (2015) Неформално християнско образование – необходимост и перспективи. сп. „Образование и технологии”, бр. 6, Бургас, 2015. COBISS.BG-ID - 1270431972 Цитиране от с. 18-19, 33, 43, 44, 45, 63.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/