Обучението по религия – диалог и инклузия


Легкоступ, Магдалена (2012) Обучението по религия – диалог и инклузия Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 260 с. ISBN 978-954-400-763-8; COBISS.BG-ID 1250321636


 Представлява обемно и представително теоретико-приложно проучване на значими образователни политики, практики и проблеми на училищното обучение по религия в мултикултурния контекст на съвременното общество. В монографията се акцентира на интегритета между религиозно познание и гражданско образование, като се обосноват специфичните изисквания и приложими области от учебното съдържание по отношение на внедряването им в педагогическата практика. Конструирани са теоретично обосновани и практически апробирани приложни модели, които стимулират осъществяването на инклузивния и диалогичен подход в обучението по религия. Формулира се съдържанието на необходимата педагогическата компетентност на съвременния учител по религия за осъществяване на диалог и инклузия в религиозното училищно образование.
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8665
 Магдалена Легкоступ

14. Младенов, Пламен. Потребителски нагласи и християнско възпитание на подрастващите // сп. Образование и технологии, vol. 9/2018, с. 96, с. 97. ISSN - 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1270431972 Цитиране от с. 155-197.

7. Младенов, Пламен (2016) Християнски нравствени ценности и влиянието на обществото върху тяхното формиране в подрастващите. – В: сп. „Образование и технологии”, бр. 7, Бургас, 2016, с. 35. ISSN - 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1270431972. Цитиране от с. 16.

8. Назърска, Жоржета, Светла Шапкалова (2016) Методика на обучението по религия във висшите светски училища. Издателство - София : За буквите - О писменехь, 2015, с. 16. ISBN - 978-619-185-202-4. COBISS.BG-ID - 1278203876 Позоваване на труда.

9. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия в предучилищната група на детската градина). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, с. 363, ISBN 978-619-202-164-1 , COBISS.BG-ID - 1282598628 Позоваване на монографията

10. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 1. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-169-6 , COBISS.BG-ID - 1282608868 с. 10 - Цитат от с. 28 с. 34 - Цитат от с. 88 с. 158 – Позоваване на монографията

11. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 2. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-172-6 , COBISS.BG-ID - 1282609380 с. 14 - Цитат от с. 84. с. 37 – Цитат от с. 88 и с. 89. с. 171 – Позоваване на монографията

12. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 3. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-180-1 , COBISS.BG-ID - 1282609892 с. 11 – Цитат от с. 40. с. 15 – Цитат от с. 115. с. 42 – Цитат от с. 93, 94. с. 175 – Позоваване на монографията

13. Николова, Ивелина. Обучението по религия – Основен фактор за нравственото възпитание на децата (примерни методически разработки на педагогическите ситуации по религия за 4. клас). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-187-0 , COBISS.BG-ID - 1282610148 с. 11 – Цитат от с. 86. с. 151 – Позоваване на монографията

2. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 1. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015,с. 206, ISBN 978–619–202–050–7 , COBISS.BG-ID - 1275366372 Позоваване на монографията

3. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 2. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, с. 209, ISBN 978–619–202– 063–7 , COBISS.BG-ID - 1275366884 Позоваване на труда

4. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 3. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, с. 222, ISBN 978–619–202– 065–1 , COBISS.BG-ID - 1275367652 Позоваване на монографията

5. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за 4. клас. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, с. 214, ISBN 978–619–202–067–5 , COBISS.BG-ID - 1276261348 Позоваване на монографията

6. Киров, Димитър. Методическо ръководство за учителя по Религия за детската градина. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, с. 219, ISBN 978–619–202–051–4 , COBISS.BG-ID - 1276258788 Позоваване на монографията

1. Младенов, П. Неформално християнско образование – необходимост и перспективи. сп. „Образование и технологии”, бр. 6, Бургас, 2015. ISSN - 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1270431972 Цитиране от с. 16, 26, 31, 33, 67, 86.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/