Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите


Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 3, бр. 3 (2012), с. 33-34. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1276351204


 В обучението на студентите за придобиване на педагогическа правоспособност е важно да им се помогне да придобият умения за ефективното управление на учебно-възпитателния процес чрез представяне на инструментариум за реализиране на позитивна дисциплина. В настоящето изложение аз споделям моя практически опит да науча студентите си да разбират разликата между наказание и позитивна дисциплина, да създават позитивна и подкрепяща учебна среда, да придобиват знания на конструктивни методи за справяне с и предотвратяване на лошото поведение. Предлагам тренинг-стратегии за формиране на умения за активна и адекватна реакция на поведенческите предизвикателства в класната стая. Summary: In the initial teacher education it is important to help them to acquire skills in educational process management by giving tools to realize positive discipline. In this report I share my practical experience to teach my students to understand the difference between punishment and discipline, create a positive and supportive learning environment, to acquire knowledge of constructive ways to stop misbehaviours when they arise, as well as to prevent them. I offer training strategies for developing skills for respond appropriately and actively to behavioural challenges in the classroom.
  Доклад
 позитивна дисциплина, поощрение, наказание, положителни стратегии, разрешаване на конфликти. Key words: positive discipline, encouragement, praise, punishment, positive strategies, conflict resolution.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8662
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/