Духовно-нравственото възпитание в детската градина


Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Год. 20, бр. 2 (2012), с. 61-75. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID - 1254998500


 В статията се акцентира на благотворното влияние на духовно-нравственото възпитание на основата на християнските традиции върху всички страни и форми на взаимоотношение на детето със света. В статията са разкрити понятията духовност, нравственост, духовно-нравствено възпитание, като са изведени основните цели, задачи и принципи на последното. Извеждат се най-важните принципи за подбор на образователно съдържание и за организация на педагогическите ситуации. Предлагат се различни форми на работа с децата и техните родители. Прави се подробно описание на съдържанието на възпитанието и основните направления, в които то се реализира във възпитателната работа по програмата за духовно-нравственото възпитание в детската градина. Формулират се очакваните резултати, главният, от които се състои в усвояване от детето на вечните ценности: милосърдие, състрадание, любов към истината, стремеж към доброто и неприемане на злото. DUHOVNO-NRAVSTVENOTO VYZPITANIE V DETSKATA GRADINA SPIRITUAL AND MORAL FORMATION IN KINDERGARTEN Magdalena M. Legkostup Abstract: The article highlights the benefits of spiritual and moral education based on Christian traditions onto all sides and all forms of relationship between the child and the world. The article reveals the terms spirituality, moral, spiritual and moral training. The author outlines key goals, objectives and principles of the latter. She describes the most important principles for selection of educational content and organization of teaching situations. There are offering various forms of work with children and their parents. There are given a detailed description of the content of education and the main directions in which it is implemented in educational work program for the spiritual and moral education in kindergarten. There are formulated the expected results, the chief of which is to absorb by the children the eternal values: kindness, compassion, love of truth, pursuit of good and denial by the evil. Key words: spiritual and moral formation, kindergarten, program goals, objectives, principles and content of education, basic forms of work, expected results.
  Статия
 духовно-нравствено възпитание, детска градина, програма, цели, задачи, принципи, съдържание на възпитанието, основни форми на работа, очаквани резултати. Key words: spiritual and moral formation, kindergarten, program goals, objectives, principles and content of education, basic forms of work, expected results.


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8660
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/