Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия


Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 2, бр. 2 (2011), с. 177-181. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1274421988


 Резюме: Разрешаването на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия е движеща сила за развитие на личността на ученика като активен субект в процеса на обучение и бъдещ гражданин на плуралистичното мултикултурно общество. Развиването на критическо мислене и толерантност в общуването при обсъждане на спорни моменти и актуални аспекти от учебното съдържание по религия създават условия за рефлексивност на придобиваните знания и умения, за по-целенасочено осъществяване на пренос на по-рано усвоени способи в нови нестандартни ситуации на познавателната дейност. В настоящия доклад се предлагат стратегии за справяне с определени противоречия, които могат да възникнат в рамките на преподавания материал, както и между учениците с различни гледни точки. Той се състои от следните части: представяне на принципите на съвременното религиозно образование, необходимостта от умения за поставяне и обсъждане на дискусионни въпроси/проблеми и критерии за техния избор, презентиране на някои примерни методи и формулиране на специфичните изисквания към тяхното прилагане в подходящи области от учебното съдържание по религия. Ключови думи: принципи на съвременното религиозно образование, разрешаване на проблеми, дискусионни въпроси, методи. Summary: The solving problems and discussion questions in the process of religion education is a driving force for personal development of students as active subject in the learning process and as citizens of a pluralistic, multicultural society. The development of critical thinking and tolerance in communication and in the discussion of controversial moments and aspects of the current curriculum of religion education create conditions for reflexivity of knowledge and skills, for carry out more targeted transfer of previously learned techniques in new situations of cognitive activity. The development of critical thinking and tolerance in communication and in the discussion of controversial moments and aspects of the current curriculum of religion education create conditions for reflexivity of knowledge and skills, for carry out more targeted transfer of previously learned techniques in new situations of cognitive activity. This report offers strategies for dealing with specific conflicts that may arise within the teaching material, and between students with different viewpoints. It consists of the following parts: presentation of the principles of modern religious education, the need for specific skills for setting and discussion of controversial issues / problems and criteria for their selection, the presenting some examples of methods and formulation of specific requirements for their application in appropriate areas of curriculum of religion education.
  Доклад
 принципи на съвременното религиозно образование, разрешаване на проблеми, дискусионни въпроси, методи. Keywords: principles of modern religious education, problem solving, discussion questions, methods.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8658
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/