За богословските термини Лице - личност - личностност в съвременния български език


Питев, Божидар (2016) За богословските термини Лице - личност - личностност в съвременния български език // Български език, 2016, № 1, с. 91–99. ISSN 0005-4283.


 В статията се изследва семантичният обем на богословските термини Лице, личност и личностност/персоналност в съвременния български език в съпоставителен план с техните еквиваленти в английски. Понятието, означено от англ. person, се сегментира различно в БЕ, като се диференцира по отношение на денотата и се означава от два термина – Лице и личност. От своя страна, терминът личност частично запазва словообразувателното си значение на абстрактност, изразено от наставката –ост, и функционира като преводен еквивалент и на двата английски термина person и personhood. Двата абсолютни синонима личностност и персоналност превеждат англ. personhood на още по-висока степен на абстрактност, като вътрешната им форма отразява различни аспекти на понятието. Терминът личностност представя рядък словообразувателен модел в българския език (дублиране на наставката на съществително име) и е едно от свидетелствата за динамиката в развитието на българската православна богословска терминология днес.
  Статия
 πρόσωπον, Лице, личност, личностност, персоналност, person, personhood, православна терминология, антропология


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8657
 Божидар Питев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/