Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”)


Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.


 
  Монография
 Стратегии за разбиране на дискурса, слухово възприемане на лекции на втори език, английски за академични цели, обучение в използване на стратегии за слушане


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  8640
 Силвия Великова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/