Педагогика на промоцията на здравето


Тодорова, Пенка (2000) Педагогика на промоцията на здравето Издателство ФАБЕР Велико Търново


 Рьзработват се педагогическите аспекти на промоцията на здравето-същност,значение,специфика.Очертават се рисковите биосоциални и поведенчески фактори за здравето на подрастващите и техният здравен статус.Изясняват се същността,съдържанието,механизмите и факторите за формиране на здравословно поведение и здравословен начин на живот.
  Монография
 здраве, деца, начин на живот, възпитание,промоция
 
  863
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/