Възможен ли е бракът с инославни християни


Димитров, Добромир (2016) Възможен ли е бракът с инославни християни /Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.3 (110), с.11-16. (ISSN1311-9761)


 
  Статия
 брак, каночнично право, евхаристия, тайнство


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  8526
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/