Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней.


Моллов, Тодор (2001) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 1/14 (http://liternet.bg/publish/tmollov/brashov.htm, 24.01.2001)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8473
 Тодор Моллов

1. Събев, Пл. 3D визуализация на Търновград по миниатюра от Брашовския миней. – В: Сборник „Библиотеки. Четене. Комуникации“. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие (16 – 17 ноември, 2017). Изд. Народна библиотека „П. Р. Славейков“, В. Търново, 2018, с. 283–293; цит. на с. 284, бел. 1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/