Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел).


Моллов, Тодор (2001) Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 2/15 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kraeved.htm (07.02.2001).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8472
 Тодор Моллов

1. Парушев, Живко Петров. Възможности за туристическа валоризация на българската фолклорна календарна обредност. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.9. Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)”. Варна, 2015, с. 29.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/