Classification of techniques and styles in visual arts created by means of computer technologies. Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии


Марков, Атанас (2015) Classification of techniques and styles in visual arts created by means of computer technologies. Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, 28 ноември 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 100-112, ISBN 978-619-208-039-6


 Computer technologies are increasingly employed in contemporary arts as an instrument for creation of visual designs. Many and diverse terms related to this type of “arts” are introduced in the public domain, which overlap to considerable degree or are completely synonymous. This article is an attempt for systematization and classification of conventional work practices, techniques and styles that utilize computer technologies in the field of visual arts. В съвременните изкуства все по-често се използват средствата на компютърните технологии като инструмент за създаване на визуални произведения. В масовото пространство се появяват много и различни термини свързани с този вид „изкуства“, които в значителна степен се припокриват или изцяло са синоними. В статията е направен опит да се систематизират и класифицират вече наложени практики, техники и стилове на работа в областта на визуалните изкуства, които използват компютърни технологии.
  Статия
 Interactive art, interactive works, Contemporary arts, Visual arts, Computer technology, Information technology, New media art, Digital art, The Paintbox Era, The Multimedia Era, Computer graphics, Multimedia art


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  8440
 Атанас Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/