Processes for design and creation of interactive works in the visual arts. Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения.


Марков, Атанас (2017) Processes for design and creation of interactive works in the visual arts. Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения. Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с.25-46, ISBN 978-619-208-103-4


 The adoption of the new computer technologies and the artificial intelligence causes new directions in the visual arts. A new direction is the creating of high technology interactive works on the base of computer calculations in real time. The purpose of this research is to examine the processes of their projecting and constructing. Technical and program media necessary for the realization of the interactive works are described here. The research is made by taking into consideration of the requirements concerning the aesthetic quality of the end product. The described project is realized on the base of the sensor of Microsoft Xbox360 – Kinect and the software media Processing. С навлизане на новите компютърни технологии и изкуствения интелект се създават и нови направления във визуалните изкуства. Една нова посока е създаването на високотехнологични интерактивни творби на базата на компютърни изчисления в реално време. Целта на това изследване е да се проследят процесите при тяхното проектиране и изграждане. Описани са технически и програмни средства необходими за реализацията на интерактивни творби. Всичко това се прави, като се съобразяваме с изискванията крайният продукт да е с предварително търсените естетически качества. Описания проект е реализиран на базата на сензора на Microsoft Xbox360 – Kinect и софтуерната среда Processing.
  Статия
 Interactive art, interactive works, Visual arts, Kinect, Processing, Интерактивно изкуство, интерактивни произведения, визуалните изкуства, Kinect, Processing.


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  8439
 Атанас Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/