Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски


Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 11/12 (http://liternet.bg/publish/tmollov/naum.htm, 13.11.2000)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8411
 Тодор Моллов

1. Плотникова А. А., О културним диjалектима у словенскоj етнолингвистици. - Јужнословенски филолог, год. LXXII, 2016, св. 3–4, с. 14-15, бел. 3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/