Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания).


Моллов, Тодор (2008) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. /Редакционна колегия: доц. д-р Руси Русев, ст.н.с. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Емилия Недкова, гл. ас. Велислава Донева, гл. ас. Никола Бенин. Т. 5. Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2008; ISBN 978-954-8190-57-2, с. 116-126


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8374
 Тодор Моллов

2. Радева, Донка. Павликяни и павликянство в българските земи. Архетип и повторения VІІ-ХVІІ век. С., Парадигма, 2015, с. 315.

1. Тодорова, Олга. Между фолклора и историята: Силният Склав. – Исторически преглед, 2010, № 1-2, с. 40, бел. 22.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/