„Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл.


Моллов, Тодор (2001) „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 241-247


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8348
 Тодор Моллов

1. Парушев, Живко Петров. Възможности за туристическа валоризация на българската фолклорна календарна обредност. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.9. Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)”. Варна, 2015, с. 10

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/