Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята).


Моллов, Тодор (1998) Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята). Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему „Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности” (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, ISBN 86-7181-034-8, с. 143-152


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8333
 Тодор Моллов

2. Наумов, Александр Евгеньевич. Святитель Николай и святой Стефан Дечанский. // Добрый кормчий : почитание святителя Николая в христианском мире : [сб. ст. / сост. и общ. ред. А. В. Бугаевского]. - М. : Скиния, 2011, с. 188-191 (с. 189, бел. 8)

1. Наумов, Александар. Светитељ Николај и свети Стефан Дечански. // В: Наумов, Александар. Старо и ново : студије о књижевности православних Словена, Ниш, 2009, с. 146-153 (с. 148, бел. 8).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/