Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола.


Моллов, Тодор (1997) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том Шести. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-171-3, с. 191-210


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8329
 Тодор Моллов

6. Вапирев, Николай. Сборник статии и материали за историята на град Мъглиж. Т. 2. С., 2011, с. 44.

4. Дживтерева, Светла. Баладата „Гьорги Грозния” - произход на сюжета и място в българската митопоетична традиция. - В: Електронно списание LiterNet, 12.08.2007, № 8 (93) (http://liternet.ida.bg/publish17/sv_dzhivtereva/baladata.htm)

5. Дживтерева, Светла. Варианти на етничното усвояване на пространството. - Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91) (http://liternet.ida.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)

3. Ненов, Николай, Легендите и преданията за Демир баба – фолклор или литература. // Академик Михаил Арнаудов – ученият и творецът, Академично издателство "М. Дринов", София, 2006, с. 127.

2. Алексиев, Божидар. Фолклорни профили на мюсюлмански светци в България. С., 2005, с. 48, с. 51.

1. Калоянов, Анчо. Старобългарските шамани: Религиозен опит и социални функции (VІІІ-ХІІ в.). С., ROD, 2003, с. 302.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/