Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането


Моллов, Тодор (1994) Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 149-155


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8318
 Тодор Моллов

4. Тодорова, Искра. Кукувицата в българската фолклорна култура (Рефлекси на митологичното мислене). // Етнос и сакрална география. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 10, год. VІІ, 2011). С., РОД, 2012, ISBN: 1311493Х, с. 243.

3. Аретов, Николай. В търсене на легендата. Пътеки към Агликина поляна. // Пътища и граници: Утъпкани и нови. Интердисциплинарна научна конференция, 10-11 апр. 2006, бел. 5. (http://bulgc18.com/roads/bg/Aretov_1.htm)

2. Аретов, Николай. Изковаването на мита Стоян войвода. // Реторики на паметта: Юбил. сб. в чест на 60-год. на Ив. Павлов. - София, 2005, с. 438-449.

1. Ненов, Николай. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. С., ROD, 1999, с. 12, 14, 52, 53, 58, 67, 134.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/