Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи


Моллов, Тодор (1992) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи История и култура на Карнобатския край. Т. 2. София: БАН – ЕИМ, Изд. “Аргес”, 1992, с. 124-135


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8310
 Тодор Моллов

12. Малчев, Росен. Напрежения в структурата на фолклорната вяра. Агиология и демонология. Дисертация (за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”). С., 2015, с. 51.

11. Първанов, Кирил. Интересен персонаж от българската митология (По материал от с. Козичино, Поморийско). // Език и етнос (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Том 11, год. VІІІ). С., изд. Род, 2013, с. 281

10. Ненов, Н. Старозаведните сюжети „Стълбата на Яков” и „Неопалимата къпина” и българските фолклорно-митологични представи. - In Stolis Repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа. /Състав. и ред. А. Ангушева-Тиханова, М. Димитрова, Р. Костова, Р. Р. Малчев. С., изд. ROD, 2012, с. 406, бел. 31.

8. Дживтерева, Светла. Варианти на етничното усвояване на пространството. - Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91) (http://liternet.ida.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)

9. Ненов, Н. Аязмото на света Марина при село Сяново, Тутраканско. - Конференция „Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология” (29-30 септ. 2006 г., Чипровци). Чипровци, Петекстон, 2007, с. 112

7. Дживтерева, Светла. Овеществяване на хронотопа в две обредни песни. - В: Електронно списание LiterNet, 28.05.2006, № 5 (78) (http://liternet.ida.bg/publish17/sv_dzhivtereva/oveshtestviavane.htm)

5. Дживтерева, Светла. Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки. // Етнос и менталност. С., ROD, 2004, с. 31.

6. Дживтерева, Светла. За един модел на етничното усвояване на пространството. // Етнос и менталност. С., ROD, 2004, с. 52.

4. Калоянов, Анчо. Старобългарските шамани: Религиозен опит и социални функции (VІІІ-ХІІ в.). С., ROD, 2003, с. 189, 205, 256.

3. Калоянов, Анчо. Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. В. Търново, ВТУ, 2000, с. 148.

2. Ненов, Николай. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. С., ROD, 1999, с. 63, 109.

1. Калоянов, Анчо. Българското шаманство. С., ROD, 1995, с. 94, 112-113, 116, 121, 125, 126, 169.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/