Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед).


Моллов, Тодор (1988) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. С., 1988, с. 81-83 (Резюме)


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8308
 Тодор Моллов

2. Добычина, Анастасия Сергеевна. Становление Второго Болгарского царства (1185 - 1204): Власть и ее легитимация. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М. 2016, с. 225, бел. 1090, с. 226.

1. Добычина Анастасия С., К вопросу о «бесноватых» Никиты в Тырновском восстании 1185–1186 гг. // Славянский альманах: 2013. М.: Индрик, 2014, с. 39.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/