„Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев.


Моллов, Тодор (2007) „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр.


 Авторски текст: 1. Българските и византийските чудеса на свети Георги: Текст и контекст в културата и Историята. (с. 68-122); 2. Приложение (с. 212-223)
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8300
 Тодор Моллов

16. Hristov Y. M., Hrissimov N. Aspects of everyday life in Old-Bulgarian hagiographical cycle of stories A Tale of the Iron Cross. // Дриновски сборник / Дриновський збiрник, Том Х. София; Харків, 1017, с. 111, бел. 2; с. 111, бел. 4; с. 113, бел. 20; с. 114, бел. 25; с. 114, бел. 26

14. Георгиев, Данко. Молитва срещу нежит в маргинален текст. // In honorem. 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, ISBN 978-619-00-0395-3, с. 439.

15. Стојков, Стојко. I-Aзыкъ словI-aньскый во старословенските текстови (ІХ - ХІV век). // Историја, год. L/LI, 2015-2016, бр. 1, с. 178.

12. Степанов, Цветелин. Очаквания за края на света и Съдния ден в Европа, 950-1100 г. - В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, с. 790.

13. Христов, Янко. Едно пътуване през източна Стара планина (По данни от „Сказание за железия кръст”). - Известия на Регионален исторически музей - Габрово, Т. ІІ, L= Jc,kflfq изд. Фабер, 2014, 70-77, бел. 5, бел. 6.

9. Amudzhieva, Nadezhda, Tsvetkovq Pavel. The cult of saints-healers – an alternative and opposition to the official medicine in medieval Bulgaria. // JAHR, vol. 4, 2013, N. 7, s. 364

10. Георгиев, Данко. Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов. Факултет по хуманитарни науки, Катедра „История и теория на литературата” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, с. 70.

11. Калоянов, Анчо. Славянската православна цивилизация. 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В. Търново, Фабер, 2013, с. 202, 203

5. 175. 2012 - Калоянов, Анчо. Славянската православна цивилизация. 2. Преславският номоканон. В. Търново, Изд. Фабер, 2012, ISBN: 978-954-775-747-8 (цит. на с. 129, 130)

6. Христов, Янко. Бележки за възрастовата граница и военните наборив българската държава през късния IХ – началото на Х в. Kонкретен исторически казус. // Провалите в историята (ХVІІ Кюстендилски четения. 2010 г. /Състав. Хр. Беров. Исторически факултет - СУ „Климент Охридски”, Регионален исторически музей - Кюстендил. С., 2012, с. 82-91 (ISBN 978-954-8191-19-7); цитиране на с. 82, бел. 3.

7. Христов, Янко. Известия относно форми на отбелязване на празника на св. Георги в старобългарски цикъл разкази от Х век. // Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от Летния семинар в Китен, 25-29 юни 2012 г. С., СУ, 2012, ISBN: 954-8176-99-8, с. 320, 322.

8. Христова-Шомова, Искра. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. ІІ. Изследване на синаксарите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012.

4. Гагова, Нина. Житийният цикъл за св. Никола в Боянската църква и наративните текстове за светеца, познати в южнославянската агиографска традиция през ХІІІ в. – В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа. София, 2011, 100-125 (с. 96, бел. 7)

3. Калоянов, Анчо. „Последното време” в службата за цар Петър (по преписа от Драгановия миней от ХІІІ в.). // Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, с. 275.

2. Petkov Kiril. The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The Records of a Bygone Culture (Ser. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Vol. 5). Leiden and Boston: Brill, 2008, p. 552.

1. Калоянов, Анчо. „Царевата тайна” в „Сказание за железния кръст”. // Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. В. Търново, Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-788-2, с. 96, 100, 101.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/