Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492).


Моллов, Тодор (1997) Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-173-Х, 256 стр.


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8299
 Тодор Моллов

77. Мирчева, Ел. Названията на езическия храм в книжнината на Slavia Orthodoxa и ценностната система на средновековния човек – езикови аспекти. // Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation into the Slavic Languages /Ed. Ирина А. Седакова, Peter Žeňuch, Мария Китанова et alii. Bratislava – Moskva, 2019, с. 63, 65.

73. Димитрова, Цв. 2018 - „А, Петковден не е света Петка!" Образът и почитането на света Петка в с. Горна Сушица, Благоевградско. - В: Жива старина: научното наследство на Димитър Маринов (1846-1940). С., изд. БАН - М. Дринов, 2018, с. 231.

74. Добычина А. С., 2018 - Историческая память о временах Первого Болгарского царства в памятниках болгарской книжности XV–XVI вв. // „Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М.: Индрик, 2018, с. 284, с. 288

75. Полывянный Д. И., 2018 - Возникновение и развитие древнеболгарской исторической апокалиптики в ХІ-ХІІ веках. // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23, № 5, с. 224

76. Русева, В. Лествицата Човек и краха на историята (Романът "Антихрист" на Емилиян Станев). // Емилиян Станев - традиция и модерност (110 години от рождението на писателя). Нови изследвания. В. Търново, ДАР-РХ, 2018, с. 207.

71. Вачкова, Веселина. Богомилската алтернатива. С., Тангра ТанНакРа, 2017, 320 стр. (с. 282, бел. 100)

72. Колева, Ваня. Две полски и българските обредни песни - проблеми на посвещението. - Език и леитература, 2017, кн- 1-2, с. 247-263 (цит. на с. 249)

67. Sabine Fahl, Dieter Fahl (Berlin). Isaija Sladkaja Beseda — der Ubersetzer des CorpusAreopagiticum? - ТОДРЛ, т. 64, 2016, с. 199-219 (с. 203)

68. Григоров, Григор Хар. Местната памет за историческия сюжет „Цар Самуил убива брат си Аарон в Разметаница”. – сп. Библиотека, год. ХХІІІ (LХІІ), 2016, № 4, с. 51, 61, 62, 70

69. Дичев, Богдан. Домашното огнище на царя (или битът на паметта за Самуил). – сп. Библиотека, год. ХХІІІ (LХІІ), 2016, № 4, с. 48

70. Степанов, Цветелин. В очакване на Края: Европейски измерения ок. 950 - ок. 1200 г. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 17, 211, 213, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 233, 237, 238, 242, 247, 248, 258, 260, 276, 283, 284, 287

63. Stepanov, Tsvetelin. 'Scythian' Roots of the Bulgar Religion: Some Historical and Historiographic Remarks. // Скифия. Образ и историко-культурное наследие. Материалы конференции 26-28 окт. 2015 года. М., 1015, с. 103

64. Zhivkov, Boris. Khazaria in the Ninth and Tenth Centuries [East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-450 /Edited by Florin Curta; Vol. 30]. Leiden, 2015, pp. 76, 82, 84, 85, 122, 123, 305

65. Димитрова, Цветелина. Сюжетният тип „Падане на царство” и образът на „последния цар” в български и сръбски културен контекст. // Књижевна историја, год. 47, бр. 157 (2015), с. 333-346, цит. на с. 341.

66. Радева, Донка. Павликяни и павликянство в българските земи. Архетип и повторения VІІ-ХVІІ век. С., Парадигма, 2015, с. 33

58. Георгиев Павел, Царете Арев, Тургий, печенежкото нашествие и краят на Българския апокрифен летопис. – В: Историкии. Т. 7, 2014, с. 49, 50, 53, 65.

59. Калоянов, Анчо. За добавените слова в староизводните чети-минеи. // Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" 2014

60. Милтенова, Анисава. Есхатологическият паратекст: Сказание за пророк Самуил. // Bulgaria Mediaevalis, 4–5, 2013–2014 (Studies in honour of Prof. Vassilka Tăpkova-Zaimova). С., 2014, с. 217-228

61. Павлов, Пламен. Векът на цар Самуил. С., „Изток - Запад”, 2014, с. 220.

62. Степанов, Цветелин. Очаквания за края на света и Съдния ден в Европа, 950-1100 г. - В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, с. 783

52. Stepanov, Tsvetelin. Invading in/from the ‘Holy Land’: Apocalyptic Metatext(s) and Sacred and/or Imagined Geography, 950–1200. // CAS Working Paper Series No. 5/2013, 3-38 (с. 3, 24, 26)

53. Stepanov, Tsvetelin. State-formation in Danubian Bulgaria, AD 681–865: Religious dimensions. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2013 №1. Январь—Июнь, с. 5-32 (с. 14, бел. 31).

54. Калоянов, Анчо. Славянската православна цивилизация. 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В. Търново, Фабер, 2013, с. 33, 160, 173.

55. Степанов, Цветелин. „Цар Слав” и легитимацията на българското царство. // TPIANTAФYЛЛO : Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов / Отг. ред. Веселин Панайотов . - Шумен : Фабер, 2013 (In Honorem; 1), с. 419, 423

56. Степанов, Цветелин. Apocalyptica Bulgariae Medii Aevi (един йеротопен фрагмент). // Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. /Съст.: доц. д-р Георги Н. Николов, доц. д-р Ангел Николов. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 272-284, цит. на с. 273, бел. 3, с. 276, бел. 14, с. 277, бел. 16, с. 279, бел. 25.

57. Степанов, Цветелин. Цветелин Степанов Imitatio imperii Romanorum (et Christianorum) : имперска символика при българи и франки в началото на IX век. // Средновековният българин и „другите”. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 96

48. Stepanov, Tsvetelin. Memory and Oblivion in the Christian East, 990s-1200. // Memory and Oblivion in Byzantium : Памет и забрава във Византия. (Материали от международна конференция, София, 2009 г.). /Съст. Алб. Миланова, Вес. Вачкова, Цвет. Степанов. Военно изд., 2011, p. 149, 155, 157, 161.

49. Tapkova-Zaimova, Vassilika, Miltenova, Anissava. Historical and apocalyptic literature in Byzantium and medieval Bulgaria, Iztok-Zapad, Sofija 2011, с. 70, бел. 31

50. Калоянов, Ано. За означението „Велика църква“ в Архивския номоканон. // Търновска книжовна школа. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм. ХІІ-ХV в. (Девети международен симпозиум, В. Търново, 15-17 октомври 2009 г.). В. Търново, 2011, с. 526.

51. Христозова, Миглена. Отгласи от „Веда Словена” в Западните Родопи: Непубликувани материали от съвременни теренни проучвания в Гоцеделчевско и Доспат. - Епос - език - мит. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 9, год. VІІ, 2011). София, изд. ROD, 2011, с. 27.

41. Sivkov, Nikolay. Astro-Semantic Markers on Ritual Bread. // Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religions, and Cultures, Sofia & Tartu 2009, с. 46

42. Дживтерева, Светла. Параметри и социални функции на гатанковото прение. // Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. Русе, 2009, с. 35.

43. Дживтерева, Светла. Човекът във фолклорния модел на света (по материали от българските народни гатанки). // Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултетВелико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 334.

44. Калоянов, Анчо. „Последното време” в службата за цар Петър (по преписа от Драгановия миней от ХІІІ в.). // Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, с. 274.

45. Радева, Дора. 2009 - Ивайло срещу Иван Асен III и Георги I Тертер – спорът за правото на истинския цар. – Исторически преглед, 2009, кн. 3–4, с. 5, бел. 6.

46. Сими, Симонета. Света гора Атон и гръко-византийската традиция в източнославянските слова против езичеството. - В: Święta góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu. /Pod redakcją Marzanny Kuczyńskiej. Gniezno, 2009, с. 106, бел. 9.

47. Шиваров Ст., Проф. протопрезвитер д-р Николай, Спомен-Предание-Традиция. Човешки отговори на Божия призив. - Сп. Богословска мисъл, С., кн. 1, 2009, с. 15.

36. Petkov Kiril. The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The Records of a Bygone Culture (Ser. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Vol. 5). Leiden and Boston: Brill, 2008, p. 556.

37. Stepanov, Ts., From ‘Steppe’ to Christian Empire, and Back: Bulgaria between 800 and 1100: - In: F. Curta (ed.), [with the assistance of Roman K. Kovalev], The Other Europe in the Middle Ages:Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans. Leiden-Boston: “Brill”, 2008, p. 367.

38. Димитрова, Цветелина. Преданията за гибелта на цар Иван Шишман в Самоковско в контекста на средновековната владетелска идеология и книжнина. // Електронно списание LiterNet, 23.09.2008, № 9 (106) (http://liternet.bg/publish23/cv_dimitrova/predaniiata.htm); 6 цитирания

39. Радойнова, Диана. Етнос. Етнология. Етнически процеси. Учебник за дистанционно обучение (Раздел трети. Етнична култура. Глава втора. Етнология и история. Историческа и етнична памет. - http://cdo.shu-bg.net/library/pr/etnografia/dradojnova/03_02.htm).

40. Чаусидис, Н. Митологизираното гумно во славенската традиционална култура. ІІ. // Studia mythologica Slavica. № 11. Ljubljana, 2008, 65-104. (20 цитирания - с. 67, 68-3, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83-3, 86, 88, 91, 92).

28. Stepanov, Tsvetelin. Imagining Byzantium from Dusis : Some Topoi in Bulgarian Apocalyptic Literature, 11th – 13th Centuries. // Papers of the Byzantium Working Group (Papers from the Symposium of BWG, April 2005, Sofia) (http://www.gtbyzance.com/bg/); = Византия в собствените й очи и в очите на другите. Съст. и научна редакция В. Вачкова, А. Миланова и Цв. Степанов. С.: ИК “Гутенберг”, 2007, с. 108-118) (http://gtbyzance.com/articles/imagining_byzantium.doc)

29. Дживтерева, Светла. Варианти на етничното усвояване на пространството. - Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91) (http://liternet.ida.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)

30. Добрев, Иван. Прозрения в българската старина (=Altbulgarische Studien. Beiträge zur Kultur-, Literatur-, Sprach-, und Kunstgeschichte Bulgariens, Bd. 7). Linz, Slavia Verlag, 2007, с. 410.

31. Добрев, Иван. Свети Иван Рилски. І. (=Altbulgarische Studien. Beiträge zur Kultur-, Literatur-, Sprach-, und Kunstgeschichte Bulgariens, Bd. 5). Linz, Slavia Verlag, 2007, с. 327, 375.

32. Калоянов, Анчо. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. В. Търново, Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-738-7, с. 29, 112.

33. Рашев, Рашо. Цар Симеон. Щрихи към личността и делото му. София, 2007, с. 136, бел. 41.

34. Цибранска-Костова, Марияна. Етюди върху кирилската палеотипия XV-XVIII в. С., изд. Гутенберг, 2007, c. 38, бел. 12; с. 52-53, бел. 44; с. 57, бел. 50; с. 57-58, бел. 51.

35. Чаусидис, Н. Митологизираното гумно во славенската традиционална култура. І. // Studia mythologica Slavica. № 10. Ljubljana, 2007, с. 85, 87-2, 88

24. Дживтерева, Светла. Овеществяване на хронотопа в две обредни песни. - В: Електронно списание LiterNet, 28.05.2006, № 5 (78) (http://liternet.ida.bg/publish17/sv_dzhivtereva/oveshtestviavane.htm)

25. Каймакамова, М. Образуването на българската държава в българската средновековна историопис. - В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 76.

26. Рашев, Рашо. Мит и история за началото на българската държавност. - ИПр., год. 62, 2006, № 3-4, с. 15, бел. 41

27. Щекин, А. С. Список “Видения Исайи пророка о последнем времени” в рукописном сборнике XV века Златая Матица. // Scrpta et e-Scripta. Volume 3-4, Sofia, 2006, с. 310.

20. Зубов Н., Слов'янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні. Дисертація ... доктор; НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Київ, 2005, с. 229

21. Малчев, Росен. Средновековни и възрожденски реалии в българския национален химн „Мила Родина”. - Етнология Urbana. Съст. Н., Ненов, Р. Малчев, К. Рангочев. С., 2005, 172-183.

22. Рашев, Рашо. Някои добавки и уточнения за езическия период в Българския апокрифен летопис. // Старобългаристика, год. ХХІХ, 2005, № 3, с. 64, 66, 69.

23. Тъпкова-Заимова, Василка и Анисава Милтенова. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в българската и в сръбската книжнина. // България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация : Сб. статии от бълг.-сръб. симпозиум, София, 14-16 септ. 2003 г. С., 2005, с. 301.

18. Дживтерева, Светла. За един модел на етничното усвояване на пространството. - Етнос и менталност. С., ROD, 2004, с. 51.

19. Каймакамова, М. Историографската стойност на „Български апокрифен летопис”. // Civitas divino-humana. В чест на професор Георги Бакалов /Съст. Ц. Степанов и В. Вачкова. С., „Център за изследвания на българите” и „Тангра ТанНакРа” ИК, 2004, ISBN 954-9942-60-0, с. 425.

11. Григоров, Григор. Сакрална защита на българската държава в нейния езически период. - Езици на общуването (Фолклор и религия) [Годишник на Асоциация "Онгъл", Т. 3, год. ІІІ, 2003]. /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, с. 42, 46.

12. Калоянов, Анчо. Къде и кога е произнесено Слово за слагащите трапеза на Род и Рождениците? - В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. В. Търново, ВТУ, 2003, с. 50.

13. Калоянов, Анчо. Старобългарските шамани: Религиозен опит и социални функции (VІІІ-ХІІ в.). С., ROD, 2003, с. 70, 99, 156, 179, 201, 214-215, 244, 252, 298, 303.

14. Проданов, Николай. Проблеми на историографската текстология (Върху материал от българската историопис, VІІ - ХХ век). В. Търново, Фабер, 2003, с. 241-242.

15. Рангочев, Константин. Езиците на историите. - Езици на общуването (Фолклор и религия) [Годишник на Асоциация "Онгъл", Т. 3, год. ІІІ, 2003]. /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, с. 73.

16. Савов, Росен. Към дискусията за епархията на св. Климент - първия епископ на български език. - В: Богословска мисъл, 1-2, 2003, с. 71-72.

17. Степанов, Цветелин. В света на средновековните българи: Между реалното и въображаемото (Осем етюда). Изд. Фотоника, 2003, с. 7-8.

10. Колева, В. “На нивата” от П. К. Яворов в контекста на традиционното знание и антитрадиционността. - Електронно издателство LiterNet, 15. 11. 2002 г. (http://liternet.bg/publish/vkoleva/iavorov.htm)

7. Григоров, Григор. Българските светци-закрилници. - Култ и обредност. С., ROD, 2001 с. 30.

8. Даскалова, К., Р. Гаврилова. Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността. С., 2001, с. 29.

9. Мутафов, Енчо. Захари Стоянов и българската култура. С., Вулкан-4, 2001, с. 96-99.

4. Калоянов, Анчо. Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. В. Търново, ВТУ, 2000, с. 128, 170, 174, 191, 193, 197, 201, 202, 236.

5. Рангочев, Константин. Светци, епос, история. За някои конституентни черти на фолклорната менталност. // Светци и фолклор (Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. І, год. 1, 1998 г.). С., ИИК “РОД”, 2000 г., с. 22.

6. Степанов, Цветелин. Средновековните българи. Нови факти, интерпретации, хипотези. С., 2000, с. 249.

2. Колева, В. Естетика и ритуал. ИК “МАТАНИК-М”, 1999 (същото и в: Естетика и ритуал. Женската красота в българските народни песни ЕИ "LiterNet", Варна, I доп. издание: 14. 08. 2002 (ISBN 954-304-003-6) (http://liternet.bg/publish/vkoleva/estetika/index.html) (гл. І.3. Фитоморфен код; гл. І.4. Орнитоморфен код)

3. Ненов, Н. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. С., ROD, 1999, с. 57.

1. Калоянов, Анчо. Българското шаманство. С., ROD, 1995, с. 88 (по ръкопис на дисерт. труд).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/