Сложни думи-съществителни имена в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Сб. Търновска книжовна школа. Десети международен симпозиум под надслов "Търновската държава на духа", Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. Отг. ред. Д. Кенанов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 10, с.478-495. ISBN 954 524 339 2 (т.10)


Карамфилова, Петя (2015) Сложни думи-съществителни имена в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Сб. Търновска книжовна школа. Десети международен симпозиум под надслов "Търновската държава на духа", Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. Отг. ред. Д. Кенанов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 10, с.478-495. ISBN 954 524 339 2 (т.10) Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015 с.478-495; ISBN 954 524 339 2 (т.10)


 Изследването е посветено на словообразувателните и семантични особености на сложните думи съществителни имена, регистрирани в превода на антиюдейските слова на Йоан Златоуст.
  Доклад
 сложни думи съществителни имена, калкиране, хомилии, Йоан Златоуст


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8103
 Петя Карамфилова

1. Илиева, Т. Г. "За серафимите" на Йоан Златоуст от книга "Маргарит" в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми). Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". В. Търново, 2016 (с. 269).

2. Маринова, Н. Библиография на българската езиковедска литература. 2015 г. (първо полугодие). // Български език 63 (2016), 2, 136–159 (с. 144).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/