Nomina loci с наставка -ище в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст


Карамфилова, Петя (2013) Nomina loci с наставка -ище в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 1. Смолян: Съюз на учените в България, 2013. с. 6-19; ISSN 1314 9490


 Проучването се фокусира върху производните съществителни имена, означаващи места, и по-специално образуваните с помощта на наставка -ище, които са регистрирани в славянския превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст. Разглеждат се словообразувателните особености, семантиката на лексемите, техните гръцки съответствия, разпространението им в старобългарските и среднобългарски писмени паметници. Материалът се ексцерпира от ръкопис № F. I 197 от РНБ.
  Статия
 nomina loci, суфикс -ище, словообразувателни особености, семантика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8102
 Петя Карамфилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/