Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти [Tang China, Byzantium and the Arabic World. Diplomatic, Economic, Cultural and Religious Relations ]


Мандова, Искра (2015) Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти [Tang China, Byzantium and the Arabic World. Diplomatic, Economic, Cultural and Religious Relations ] Велико Търново: Фабер, 2015, 226 с. ISBN 978-619-00-0255-0 COBISS.BG-ID 1272015076


 В книгата се проследяват дипломатическите, политическите, културни, религиозни и международни контакти на Китай през периода на династия Тан (Tang,唐) (618-907 г.) с Византия и ислямския свят, хронологично се обобщава историята на династията и се определя ролята на Китай в световните цивилизационни процеси от тази епоха, като се предлага интердисциплинарен анализ на писмени извори и веществени източници на информация. В изложението по изследвания проблем се доказва, че контактите между Китай и Византия през този период очевидно не са плод на измислица, като се акцентира върху посредническата роля на тюрките и согдийците. Откритите византийски монети на територията на Китай, попаднали там малко преди и по времето на управлението на династия Тан до голяма степен допринасят за изясняването на разглежданата проблематика. Издирени са и са преведени от оригинал китайски извори за Византия, арабите и Халифата, като част от тях са анализирани с цел доказване на съществуващите дипломатически и търговски отношения с държавите на запад от Танската империя.
  Дисертация
 династия Тан, Византия, араби


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8096
 Искра Мандова

1. Мартонова, Андроника. Относно фантастичното в китайския филм "Легенда за котката демон"// Проглас, кн. 1, 2019 (год. XXVIII), (47-58 с.), В. Търново, 2019, Цит. на стр. 48, ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) COBISS. BG-ID 1119668196

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/