Точност на определяне на етническия състав при преброяванията на населението (и необходимо ли е това).


Аркадиев, Димитър (2004) Точност на определяне на етническия състав при преброяванията на населението (и необходимо ли е това). Сп. Статистика, София, НСИ, 2004, кн.6, с. 3-26, ISSN: 0204-8698.


 Една от структурите, за които се събират данни при преброяванията, е по отношение на етническия състав на населението и свързаните с него процеси. По различни политически, идеологически, исторически и други причини в това отношение, както и при всяко друго голяма статистическо изучаване, се допускат грешки. Прави се опит за класифициране на тези грешки и техния произход. Те са обособени в следните групи: 1) в програмата на преброяването - от подмяна на прекия въпрос за етническата принадлежност
  Студия
 етнически състав, преброявания, точност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  807
 Димитър Аркадиев

1. ИВЕЛИНА ДИАМАНДИЕВА, МАРТА СУГАРЕВА. ЕТНИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ. - НАСЕЛЕНИЕ, КН. 1-2, 2012, С.142-162.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/