Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза – проблеми и възможности


Маздрашка-Михова, Фани (2010) Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза – проблеми и възможности Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”(11-12 декември 2009), сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, С., 2010., с. 308-318.


 
  Доклад
 местна власт, обществено мнение, медии


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8056
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/