Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт


Маздрашка-Михова, Фани (2006) Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт България в Европа – 2007, С., 2006;с. 505-510


 
  Доклад
 медии, комуникации, местна власт


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8053
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/