Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет


Маздрашка-Михова, Фани (2007) Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет Библиотеки, четене, комуникации ¬ 2006, сборник с доклади от научна конференция, Велико Търново 2007. с. 229-234


 
  Доклад
 местна власт, обществено мнение, медии


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8052
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/