Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново.


Маздрашка-Михова, Фани (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. (09.11.2015).


 
  Статия
 журналистически стандарти, връзки с обществеността, медии


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8051
 Фани Маздрашка-Михова

1. цитирано в: Daniel Penev/The State of Regional Media in Bulgaria,19. 05. 2016/Avalible from http://www.fmd.bg/(18.04. 2017)

2. цитирано в: Пенев, Даниел. Регионалните медии в България: проблеми и предизвикателства. Даниел Пенев// Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.06.2016. (18.04.2017)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/