Прессъобщения versus новини. Наблюдения на медийната трансформация на PR текстовете в регионалните вестници


Маздрашка-Михова, Фани (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения на медийната трансформация на PR текстовете в регионалните вестници Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, Т. ІІ, БСУ, 12-13 юни 2015, Бургас, 88-94


 
  Доклад
 връзки с обществеността, медии,


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8050
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/